GEODEZJA TRADYCYJNA

POMIARY I PRACE ZWIĄZANE ZE STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI

 

pomiary 
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia granic nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • badanie ksiąg wieczystych

 

MAPY NUMERYCZNE I ANALOGOWE

 

mapa

 • mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego

 

 

POMIARY REALIZACYJNE I USŁUGI SPECJALISTYCZNE

 

dron_xyzpomiar

 • pomiary powykonawcze (inwentaryzacje) obiektów budowlanych, dróg, urządzeń podziemnych i naziemnych
 • opracowania geodezyjne projektów budowlanych
 • tyczenia obiektów budowlanych, dróg, urządzeń podziemnych i naziemnych
 • pomiary objętości mas ziemnych (hałd, nasypów, wyrobisk)
 • pomiary kontrolne w trakcie budowy
 • monitoring przemieszczeń i odkształceń
 • pomiary pionowości obiektów budowlanych
 • zakładanie pionowych i poziomych osnów geodezyjnych
 • pomiary suwnic
 • tworzenie numerycznych modeli terenu (DTM)
 • obmiary powierzchni lokali i budynków